Allmänna villkor

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller mellan Financial Tech Sweden AB, org.nr 556906-0477, under varumärket SweetPay (”SweetPay” eller ”oss”), och dig som Kund.

1. DEFINITIONER

1.1. ”Kund”
Avser dig som konsument eller företrädare för en juridisk person som köper en vara eller tjänst online eller i fysisk butik hos en Handlare som använder Tjänsten. Benämns även som ”dig” eller ”du” nedan.

1.2. ”Tjänsten”
Den tjänst SweetPay tillhandahåller till Handlare för factoring och/eller fakturaadministration vilket möjliggör för Kunder, dig som Kund, att betala ditt köp hos Handlaren med faktura.

1.3. ”Handlare”
Avser Handlare, butik och/eller tjänsteleverantör som tillhandahåller varor och/eller tjänster online eller i fysisk butik.

2. ALLMÄNT OM SWEETPAY

SweetPay tillhandahåller en teknisk plattform som ger Handlare möjlighet att med hjälp av SweetPay generera fakturor och i vissa fall sälja fordringar till SweetPay. Tjänsten innebär därmed att Handlare tillhandahålls en tjänst som möjliggör för Handlaren att tillhandahålla Kunden valet att betala köp av en vara eller tjänst mot faktura. Fakturan ställs ut av Handlaren antingen via eget system eller via SweetPay:s tekniska plattform, och i vissa fall förvärvar SweetPay Handlarens fordran gentemot dig som Kund direkt av Handlaren och SweetPay träder på så vis i Handlarens ställe såsom fordringsägare gentemot dig. Du erhåller således en faktura så som betalning för det köp du genomfört via Handlarens webbsida eller fysiska butik var i SweetPay står som betalningsmottagare.

3. BETALNING

3.1. Betalningsvillkor

Full betalning av på fakturan angivet belopp ska finnas SweetPay tillhanda senast på fakturan angiven förfallodag. Betalningstid är normalt sett 20 dagar från det utställelsedatum som framgår av fakturan men kan variera mellan olika Handlare och förändras från tid till annan. Betalningstid och därmed datum när betalning ska vara SweetPay tillhanda framgår alltid av fakturan. SweetPay respektive Handlaren, beroende av om SweetPay har förvärvat fordran från Handlaren, uttar en fakturaavgift om upp till 39 kronor exklusive moms, aktuell fakturaavgift framgår alltid av fakturan. Fakturan skickas till Kunden via e-post, brev eller sms.

3.2. Betalningspåminnelse

3.2.1. Avgifter

Om Kund underlåter att betala faktura inom angiven tid förbehåller sig SweetPay rätten att, själv eller genom tredje part skicka en betalningspåminnelse till vilken en påminnelseavgift påförs, påminnelseavgiften uppgår för närvarande till 60 kronor. Om Kund även efter betalningspåminnelsen underlåter att erlägga betalning förbehåller sig SweetPay rätten att överlåta den aktuella fordringen för vidare hantering till ett inkassobolag. Om fakturan överlåts för vidare hantering av ett inkassobolag tillkommer avgifter, i enlighet med lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m., för inkassohanteringen som påförs dig som Kund.

3.2.2. Ränta

Utöver påminnelseavgift och inkassokostnader förbehåller sig SweetPay även rätten att, själv eller via tredje part, inkassera ränta på obetald belopp från och med fakturans förfallodag ränta i enlighet med räntelag (1975:635). Dröjsmålsränta utgår för närvarande med 22,00 % från och med förfallodatum tills dess att full betalning erlagts.

4. PERSONUPPGIFTSHANTERING

4.1. Hantering av personuppgifter

SweetPay lagrar och bearbetar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Vid användning av Tjänsten insamlar SweetPay, eller extern samarbetspartner till SweetPay, personuppgifter om dig som Kund. Personuppgifter insamlas huvudsakligen i syfte att utföra kundanalys, identifikation, kreditprövning, marknadsföring och affärsutveckling.

4.2. Samtycke att behandla personuppgifter


Genom att du som Kund godkänner Villkoren och väljer att betala för ditt köp med faktura genererad av SweetPay samtycker du till ovan angiven behandling av personuppgifter. Sådant samtycke omfattar även behandling av personuppgifter via internet inklusive överföring av dessa till tredje land utanför EU/EES- området. En gång per kalenderår har du rätt att, genom en skriftligt undertecknad ansökan, erhålla ett registerutdrag om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig hos SweetPay. SweetPay kommer, på din begäran eller egen initiativ, att korrigera uppgifter som upptäcks vara felaktiga eller missvisande.

5. KREDITPRÖVNING

Genom att använda Tjänsten godkänner Kund att personuppgifter enligt ovan används för att genomföra en kreditprövning av en av SweetPays och Handlarens samarbetspartners och i vissa fall för att genomföra en kreditupplysning. Sådan kreditprövning resulterar i att Kund erhåller en så kallad ”scoring” som ligger till grund för hur stort belopp Handlare kan acceptera att Kund betalar med faktura. Genom att godkänna Villkoren godkänner Kund att de uppgifter som insamlas i samband med kreditprövning och eventuell kreditupplysning lagras och används i samma syfte som övriga personuppgifter. Handlaren kommer baserat på resultatet av kreditprövningen eller kreditupplysningen att fatta ett beslut om att antingen bevilja eller neka dig som Kund att betala med faktura.

6. REKLAMATION OCH ÅNGERRÄTT

Detta avsnitt 6 är enbart tillämpligt på Kund som är fysisk person och som agerar i egenskap av privatperson och inte som representant för en juridisk person Enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) har du i regel 14 dagar på dig att ångra ett köp eller reklamera en vara om du köpt den online. Om du vill reklamera den vara eller tjänst som du köpt via en Handlare vänder du dig direkt till den Handlaren med ditt ärende. Eftersom Tjänsten omfattar en fakturasupport för Handlaren bör du som Kund även kontakta SweetPay direkt via e-post [email protected] och berätta för oss att du reklamerat varan. Observera att det fortfarande, trots reklamation eller retur av varan, kan finnas porto-, retur- och fakturaavgifter kvar som du skall betala. Sådan resterande avgift kommer faktureras av SweetPay vid ett senare tillfälle.

7. ÖVERLÅTELSE

SweetPay har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren, förutsatt att det övertagande bolaget skäligen kan förväntas fullgöra sina skyldigheter enligt Villkoren på ett för Kund tillfredsställande sätt. Vidare har SweetPay alltid rätt att överlåta krav på betalning till inkassoföretag. Du som Kund har inte rätt att överlåta dina åtaganden enligt Villkoren utan SweetPays skriftliga samtycke.

8. COOKIES

När du använder SweetPays hemsida, www.sweetpay.com, behöver SweetPay lagra och hämta viss teknisk information från den utrustning du använder för att besöka SweetPays hemsida med syfte att SweetPay ska kunna tillhandahålla och uppdatera Tjänsten. Genom att använda SweetPays hemsida godkänner du att SweetPay hämtar och sparar viss teknisk information (sk. Cookies) från den utrustning som används för att besöka SweetPays hemsida.

9. MEDDELANDEN OCH SUPPORT

Kund som önskar kontakta SweetPay med anledning av Villkoren eller i övrigt önskar erhålla support vid nyttjande av Tjänsten kan kontakta SweetPay via e-post på [email protected]

10. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Immateriella rättigheter, så som rätten till namnet SweetPay, tillhör och får inte användas av Kund utöver vad som krävs förr att fullgöra rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren.

11. FORCE MAJEURE OCH BEGRÄNSNINGAR I SWEETPAYS ANSVAR

11.1.
 SweetPay ansvarar inte för fel eller brist i den köpta varan, ej heller för försenad och/eller utebliven leverans. Kund uppmanas att kontakta aktuell Handlare för sådan hantering.

11.2.
 Om SweetPay förhindras fullgöra sina åtaganden enligt Villkoren på grund av omständigheter som SweetPay inte kunnat råda över och som SweetPay inte skäligen kunde förväntas ha räknat med, och vars följder SweetPay inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, inkluderat men inte begränsat till allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, uppror, terroristattack, embargo, myndighetsingripande, myndighetsbestämmelse eller lag, fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits, samt annan omständighet utanför SweetPays kontroll ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkten för prestation och befrielse från påföljd.

12. TILLÄGG OCH ÄNDRINGAR

För användande av möjligheten att betala med faktura gäller vid tiden för användandet senaste versionen av Villkoren, vilken alltid återfinns via SweetPays webbsida www.sweetpay.com. SweetPay förbehåller sig rätten att göra mindre ändringar som träder i kraft två veckor efter att ändringarna i Villkoren publicerats på hemsidan. Kund uppmanas att regelbundet kontrollera de senast uppladdade villkoren på www.sweetpay.com. Kund har alltid rätt att sluta använda SweetPay om Kund inte samtycker till SweetPays ändringar av Villkoren och har därmed rätt att säga upp avtalet och därmed Villkoren. För det fall att Kund önskar säga upp Villkoren, måste Kund reglera samtliga utestående fakturor till SweetPay innan användandet av möjligheten att betala med faktura kan upphöra helt. Godkänner Kund ändringen av Villkoren omgående gäller också de nya Villkoren omgående. Sägs Villkoren inte upp av Kund anses ändringen så som godkänt efter två veckor.

13. TVIST

Tvist i anledning av Villkoren eller användande av Tjänsten skall slutligt avgöras av svensk allmän domstol med tillämpning av svensk rätt.

Senaste uppdatering: 171107

SweetPay Checkout Användarvillkor

Senaste uppdatering: 190118

1. ONLINE BETALNING

Genom att slutföra köpet godkänner du bland annat SweetPay ABs (556906-0477, Mäster Samuelsgatan 42, 111 57 Stockholm "SweetPay") behandling av dina personuppgifter enligt nedan ("användarvillkoren"), inklusive SweetPays rätt till överföra data till ett annat företag i SweetPays företagsgrupp eller för bearbetning utanför EU / EES och möjligheten att använda elektronisk kommunikation t.ex. marknadsföring. SweetPay förbehåller sig rätten att ändra användarvillkoren från tid till annan, därför läs alltid användarvillkoren före nya inköp.

2. PERSONLIG INFORMATION

SweetPay behandlar och sparar dina personuppgifter för att kunna erbjuda dig en förenklad betalning nästa gång du använder SweetPays kassa. SweetPay behandlar personuppgifterna för att hantera kundrelationen, förhindra missbruk eller felaktig användning av betaltjänsten, utföra kund- och riskanalyser, riskhantering, för marknadsföring och att uppfylla gällande lagliga krav i allmänhet.

Personlig information är information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig. Följande är exempel på personuppgifter som

SweetPay kan behandla: 1. Kontaktuppgifter - namn, adress, e-postadress, telefonnummer etc. 2. Betalningsinformation - Kortnummer etc. 3. Artikelinformation - Uppgifter om de köp du gör 4. Personlig 5. Historisk information - Information om tidigare inköp, hur du tidigare har uppfyllt betalningsvillkoren, eventuella avslag mm 6. Information om din dator / enhet - IP-adress, språkinställningar, inställningar för webbläsare etc. 7. Allmänt tillgänglig information på internet

Om du en gång använt SweetPays kassa kan det då sparas information om dig, till exempel kundhantering, dokumentationskrav eller liknande godkända ändamål. SweetPay kan använda elektronisk kommunikation (kommunikation via t.ex. SMS och e-post) i kontakterna med dig. Du har rätt att när som helst komma i kontakt med SweetPay, genom att maila SweetPay support, för att informera dig om att du inte längre vill spara personuppgifterna.

SweetPay kan avslöja information till andra företag inom SweetPays företagsgrupp, som också kan använda informationen på det sätt och i de syften som beskrivs i dessa användarvillkor. För administrativa ändamål kan information också lämnas till e-återförsäljaren där du köpte ditt köp och till våra speciellt utvalda partners för kundanalys och marknadsföring samt till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt det vi gör. de. Uppgifterna kan också överföras för behandling utanför EU / EES-området till en stat som inte har samma skyddsnivå för personuppgifter. SweetPay skyddar skyddet av personuppgifter och kommer att införa lämpliga skyddsåtgärder för att skydda data. Du har rätt att en gång om året skriftligen be om att få tillgång till informationen som berör dig. Du har också rätt att korrigera felaktiga uppgifter och att välja bort att få ytterligare marknadsföringskommunikation. SweetPay ansvarar för personuppgifterna för dina personuppgifter.

3. COOKIES

SweetPay använder cookies. En cookie är en liten textfil som skickas från SweetPays webbserver och sparas av din webbläsare för att ge dig tillgång till olika funktioner. SweetPay använder cookies. en. för att anpassa SweetPays Checkout efter dig och för interna analyser av hur vår webbplats används. Cookies kan inte skada din dator.

4. FÖRSÄKRAN OCH MISSBRUK

Du försäkrar dig om att informationen du lämnar är korrekt och din, och att du kan ingå avtal utan begränsning och utan samtycke från målsmans, förvaltare eller annan person. Om du använder tjänsten på uppdrag av en juridisk person, garanterar du också att du har behörighet att ingå detta avtal och accepterar härmed användarvillkoren i sin helhet för juridiska personens räkning. För att använda SweetPays kassa måste du vara minst 15 år gammal.

Användning av information som inte är din eller som du inte har rätt att använda av någon annan anledning, och användningen av SweetPay Checkout på annat sätt på ett sätt som inte är avsett, kommer att bedömas av SweetPay som ett missbruk. Användaren kan blockeras från ytterligare möjlighet att använda SweetPay Checkout.

5. TILLÄMPLIG LAG

Förutom vad som följer av användarvillkoren eller obligatorisk konsumenträtt är SweetPay under inga omständigheter ansvariga för skador som direkt eller indirekt orsakas av användningen av SweetPays Checkout. Svensk lag tillämpas och eventuella tvister ska hanteras av den allmänna domstolen.